Kazancı Beldesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM FORUM

HABER ARA


Gelişmiş Arama
Kazancı Belediyesi Tarafından Sunulan Hizmetler

Kazancı Belediyesi Tarafından Sunulan Hizmetler

Tarih 05 Mayıs 2011, 13:27 Editör

Belediyemiz tarafından sunulan hizmetler; yazı isleri hizmetleri, emlak, fen isleri hizmetleri, mali hizmetler, imar ve şehircilik hizmetleri, park ve bahçeler hizmetleri, plan ve proje hizmetleri, zabıta hizmetleridir.

YAZI İSLERİ HİZMETLERİ;

a)Belediye Meclis toplantı günlerinin belirlenmesi, usule uygun ilanı ve gündemin meclis üyelerine tebliği ile toplantıda görüşülen gündem konularının bant kaydı, görüşme tutanak ve alınan kararların yazılması,

b)Belediye Encümen toplantılarının gündemi ve gündem uyarınca karara bağlanan konuların kararlarının yazım ve gereği için ilgili Müdürlüklere gönderilmesi,

c)Evlilik için Belediyemize başvuruda bulunan çiftlerin Türk Medeni Kanununa uygun Evlendirme iş ve işlemlerinin yapılması,

d)Kurumlardan gelen giden tüm evrakların kaydının tutulması ve dağıtım is ve işlemlerinin yapılması,

e)2886 sayılı D.İ.K’nu uyarınca Belediye ihaleleri yapmak, görevli encümen adına ihale dosyalarının hazırlanması, Resmi Gazetede Basın İlan Kurumu ve mahalli basında ihale ilanına ait işlemlerin yapılması,

f)Belediye Meclis toplantı salonunu günlerinde hizmet içi eğitim toplantılarına hazır hale getirilmesi,

g)Meclis kararları ve eklerini onaylanmak üzere Mülki idare amirine gönderilmesi,

 

EMLAK VE İSTİMLÂK HİZMETLERİ;

a)Belediye adına kayıtlı gayrimenkullerin; Belediye Kanunu ve taşınmaz mal yönetmeliği doğrultusunda kayıtlarının tutulması, izlenmesi, kiralanması, satılması, tahsislerinin yapılması, tespit ve sicillerinin izlenmesi,

b)Belediyemiz adına kayıtlı taşınmazların onarımı, tefrişi ve öngörülen bina ve benzeri imalatların yapılması, buna ilişkin ihalelerin yapılması ve sonuçlandırılması,

c)2942 sayılı kamulaştırma kanununun kapsamındaki işlemlerin yürütülmesi ve tamamlanması,

d)775, 2981 ve 4706 sayılı yasalar gereğince, hak sahiplerinin tespiti ile gerekli tahsis işlemlerinin

yürütülmesi,

e)Belediye gelirleri kanununun kapsamındaki işgal edilen alanların tespiti, izlenmesi ve işgal harçlarının tahakkuku ve tahsilâtlarının takibi,

f)Müdürlüğümüzde çalışan personelin özlük, maaş, izin ve hastalık gibi işlemlerin takibi.

 

 FEN İSLERİ HİZMETLERİ;

  Belediyemizin yatırımcı ve uygulayıcı birimlerinden olan Fen İsleri Müdürlüğü;

a)Yeni yol açımı, açılan yollar üzerinde sanat yapılarının oluşturulması

b)Hasar gören yolların onarımı,

c)İmar planında belirlenen sosyal ve teknik altyapı alanlarının tesviyesi,

d)Muhtelif sosyal tesis inşaatlarının yapımı (yol düzenleme, park. Sosyal alan, tarımsal hizmetler vb.),

e)Yüzey suyu drenajına yönelik kanal ıslah çalışmaları,

f)Köprü, menfez, büz ve kanal açımları,

g)Tretuvar, bordür, karo kaplama,

h)Birimlerimize yönelik her türlü yapım, onarım, boya çalışmaları ve ağaç islerinin yapılması hizmetlerini vermektedir.

 

İMAR VE SEHİRCİLİK HİZMETLERİ;

a)İç ve dış yazışmaların yapılması, (şikâyet, dilekçe, bilgilendirme v.b.)

b)Sunulan hizmetlerle ilgili resmi bilgi belgelerin arşivlenmesi,

c)İnşaat ruhsatı verilmesi,

d)İskân ruhsatı verilmesi,

e)Ruhsatlı yapıların denetiminin yapılması,

f)Ruhsatsız yapıların ve gecekonduların denetiminin yapılması,

g)ADNK. Numarataj işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 

PARK VE BAHÇELER HİZMETLERİ;

a)Belediyemiz sınırları içerisindeki yeşil alanların düzenlenmesi,

b)Spor tesislerinin yapılması,

c)Park yapılacak alanların belirlenmesi,

d)Gerekli etüt ve projelerin yapılması, kontrol hizmetlerinin mevcut park, yeşil alan ve spor tesis bakım koruma ve ilaçlama çalışmaları özel sektör kanalıyla değil, Park ve Bahçeler Müdürlüğünce yerine getirilmektedir.

 

 PLAN VE PROJE HİZMETLERİ;

 a)1/5.000 ölçekli nazım imar planına göre,1/1.000 ölçekli uygulama imar planı yapılması ve yaptırılması,

b)Parselasyon planlarını ve uygulamaları yapılması ve yaptırılması,

c)Onaylı 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları ve parselasyon planlarına göre imar durumlarının

düzenlenmesi.

 

  Harita Hizmetleri: 

1580 Sayılı Belediye Kanunu, 3194, 3290/Ek-1, 2981 Sayılı Kanun ile bu kanunlara bağlı yönetmeliklere uygun olarak hizmet vermektedir. 1/1.000 ölçekli imar planlarını ve kadastral planları esas alarak imar kanuna göre;

a)Arazi ve arsa düzenlemesi (parselasyon),

b)Tevhit, ifraz, yola terk, yoldan ihdas,

c)Hali hazır harita yapımı,

d)Serbest çalışan harita mühendislerince yapılanların kontrolü,

e)İhale ile verilecek islerin teknik şartnamelerinin hazırlanması ve kontrol edilmesi çalışmalarını yürütmekte olup, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ve Emlak ve İstimlâk Müdürlüğü ile koordineli olarak

çalışmaktadır.

 

İmar Çap Hizmetleri:

a)Belediye sınırları içindeki bir parselin yeri ve konumu belli edilerek; parsel üzerine yapı yapılıp yapılamayacağının, yapılacaksa hangi şartlarla ve ne biçimde bir yapı yapılacağının belirlenmesi,

b)Buna göre bir parselin imar durumunu belirlemek için öncelikle arsanın plan üzerindeki yeri ve konumu; kadastro haritasının imar planı ile olan teknik ilişkilerinin araştırılması.

c)Parselin yeri ve konumu tespit edildikten sonra bulunduğu yere göre yapı yapma şartlarının belirlenmesi,

 

 Planlama Servisi Hizmetleri:

a)Belediyemiz sınırları içerisinde Belediye Meclisince onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım imar planlarına uygun olarak 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı/plan değişikliklerinin yapılması,

b)Plan değişikliği yapılmasına ilişkin şahıs veya resmi kurum taleplerini ilgili yasa ve yönetmeliklere göre inceleyip, değerlendirerek meclis toplantılarına hazırlanması,

c)Belediyemiz meclisince, onaylanan planlarla ilgili bilgilendirme yapılması,

Tüm bu amaçlar doğrultusunda;

a)Plan değişikliği teklifinin teknik sunusunun yapılması, meclis kararlarının hazırlanması,

b)Komisyonca karara bağlanan plan değişikliği önerilerini açıklama raporu, üst ölçekli plandaki durumu ile birlikte yazıyla meclise havale edilmesi, Meclis toplantılarına katılmak,

c)Belediye meclisimizce görüşülen konularla ilgili meclis kararlarının yazılmasında Yazı İsleri Müdürlüğü ile koordineli çalışılması, Onaylanan planlara askı süresi içerisinde yapılan itirazları inceleyip, ilgili planları ile birlikte meclise hazırlanması, itirazlar değerlendirilip, askı süresi tamamlandıktan sonra yapılan plan değişikliklerini 1/1.000 ölçekli uygulama imar planlarına islenmesi.

 

TEMİZLİK İSLERİ HİZMETLERİ;

Yasa ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda; günün 24 saati, tatil günleri, resmi ve dini bayramlar dâhil Bölgemizde bulunan 8 mahalle, 1 semt pazarı, mücavir alan sınırları içerisindeki tüm parklar, yeşil alanlar dâhil çevresel tüm kirlilikle mücadele edilmesi.

 

MALİ HİZMETLER;

Mali Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu,1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1475 Sayılı İş Kanunu, 4857 Sayılı İş  Kanunu,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu, 4958 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikler uyarınca görevini yerine getirmektedir.

a)İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek.

b)İzleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek.

c)Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.

d)Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak, değerlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.

e)İlgili mevzuatı çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil işlemlerini yürütmek.

f)Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.

g)İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvellerini düzenlemek.

h)İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali is ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.

I)Mali kanunlarla ilgili diğer mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.

k)Ön mali kontrol faaliyetini yürütmek.

l)İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak çalışmalara katkıda bulunmak.

m)Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

n)İdarenin, diğer idareler nezdinde takibi gereken mali is ve işlemlerinin yürütülmesi ve sonuçlandırılması,

İlgili dönemlere ait (yıl sonu ve dönem bası) işlemlerinin yapılması,

p)Faaliyet dönemi içerisinde belediye tarafından yapılan hak ediş ve diğer giderlere ait ödemelerinin gerçekleşmesi.

r)Belediyemiz otomasyonunda kullanılmakta olan bilgisayar ağının sorunsuz bir şekilde çalışmasının sağlanması ve birimlerden gelen ihtiyaca göre sağlıklı bir şekilde genişletilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve bilgisayar ve network cihazlarının bakım ve onarımının yapılması.

s)Gelir-gider ve tahakkuk-tahsilât bilgilerinin bilgisayar ortamında takibinin yapılması.

t)Halkımıza daha hızlı, daha güvenli ve son teknolojileri kullanarak hizmet götürülmesinin sağlanması.

u)Belediyemizin internet üzerinde bulunan Web sayfasının güncelleme işlemlerinin yapılması.

 

Tahsilat Bölümü 

Tahsilat Servisi:

a)Süreksiz mükellefiyetlere ilişkin tahakkuk ve tahsilât işlemlerinin yapılması,

b)Teminat mektuplarının kabulü ve iadesinin hazırlanması,

c)Tahsildar makbuzlarının bilgisayar ortamında kayıtlarının yapılması,

d)Pazar biletlerinin verilmesi ve takibi,

e)İcra Daireleri, vergi daireleri ve mahkemelerdeki tellâliye işlemlerinin yapılması.

f)Vergi tahsil aşamasında, vatandaşlara vergi ödemede azami kolaylığı sağlayan teknolojik tüm araçlar ile (bilgisayar, kredi kartı, bildirim doldurmak, numaratör vs.) diğer Kamu Dairelerindeki işlemlerle ilgili hizmetlerin verilmesi ( ilişiksiz belgesi, vergi borcu yoktur, sicil kaydı yoktur vs.)

g)Vergi tahakkuk ve tahsilâtının yanı sıra, kısıtlı bir kadro ile mükellefiyet ile ilgili hususlarda yoklama, icra, tahsilat işlemlerinin yürütülmesi. 

 

MUTEMETLİK VE BİLGİ İŞLEM BÖLÜMÜ 

Maaş Mutemetliği Servisi: 

a)5510 Sayılı yasa kapsamındaki 4-a ve 4-c isçi kapsamında çalışanların bütün işlemlerin yasaya uygun şekilde yapılması ve takip edilmesi,

b)Belediye Başkanının maaşı, meclis ve encümen üyelerine oturum bası ödenmesi gereken özlük haklarının hazırlanıp ödenmesi,

c)Bordrolu çalışanların her ayın 15’inde ödenmek üzere maaşları, Emeklilik hakkını kazanmış olan personellerin evraklarının manüel hazırlanması,

d)Maaş ve mesai puantajlarının kontrol edilip bilgisayar ortamında hazırlanıp, dökümlerinin çıkarılması ve arşivlenmesi,

e)Sosyal yardımların (çocuk yardımı, aile yardımı, doğum yardımı, evlenme yardımı, tabi afet yardımı, giyim yardımı, ölüm yardımı vb.) hazırlanıp ödeme emri halinde Bütçe ve Muhasebe servislerine gönderilmesi,

f)Müdürlüğümüze gelen yazışma evraklarının incelenerek, ilgili kurumlara (icra Müdürlükleri, SSK, Sendikala, vb.) bilgi aktarılması ve gereken işlemlerin yapılması.

 

ZABITA HİZMETLERİ; 

a)İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının verilmesi,

b)Beldemizin esenlik ve düzenini korumak üzere;semt pazarlarının düzeni,dilenci,boyacı, seyyar satıcı gibi yasadışı çalışmalar içerisinde bulunanlarla mücadele edilmesi,

c)Kaldırım vb. alanlarının işgalinin önlenmesi,

d)Sağlığa aykırı koşullarda üretim yapan işyerlerinin denetimi ile ilgili hizmetlerinin yürütülmesi,

e)Belediyemizce gerçekleştirilen yıkım işlemlerinde, Belediyemizce düzenlenen her türlü etkinlikte düzenin sağlanması için hazır bulunulması.

f)Kasaba halkının esenliği için alınan belediye zabıta yönetmeliğini uygulamak.

Bu haber 2379 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

Kazancı Belediyesi

Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel İstanbul’da

Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel İstanbul’da Kazancı Belediye Başkanımız Muhittin Tuncel Bugün İstanbul Bağcılarda Karamanlılar Derneğinde kazancılı hemşehriler...

Başkan Muhittin Tuncel İstişare Toplantısı’na katıldı.

Başkan Muhittin Tuncel İstişare Toplantısı’na katıldı. Kazancı Belediye Başkanı Muhittin Tuncel AK Parti'nin Ankara Kızılcahamamda, yerel seçim sonuçlarını değerlend...
GÜZEL TÜRKÇEMİZ08 Haziran 2019

ANKET

Ermenek ve Anamur İl Olursa, Kazancı Nereye BağlansınTüm Anketler

© 1999 - 2018 Sitedeki isimler, içerik ve fotoğraflar izinsiz kullanılmaz. Haber ve yorumlar sahiplerine ait olup, sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi