Kazancı Beldesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM FORUM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ KUTLANIYOR

Naci Sözen

02 Mayıs 2015, 22:53

Naci Sözen

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ KUTLANIYOR… Her yıl olduğu gibi, bu yıl da, 3 Mayıs Türkçülük Günü, farklı etkinlikler ve toplantılarla kutlanıyor. Bu vesileyle Türk Dünyası’nın Türkçülük Gününü candan kutlar, “Türk Turandan gele han ola.. Tüm dünyaya Turan ola.. Türk ola…. özdeyişini tekrarlıyoruz. Türk ve Türk Milleti, ilk insanların yaratılışından beri var olan, ilk medeniyetlerin izlerini taşıyan, çok eski ve zengin kültürü, yiğitliği, ağırbaşlılığı, yurt severliği, ilme, bilime olan derin aşkı, yaratıcılığı, yönetme, devlet kurma yeteneği, gönül zenginliği, toprağına, insanoğlu ve insanlığa verdiği değerleri ile anılır. Kimsesizlerin yanında yer alan kimseye Türk denir. Türklerin 2000 yıllık devlet geleneği vardır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Türklerle ilgili deyişlerinden başlayarak, Türklerin dünyaya yayılışı, boyları, kurduğu devletle hakkında bilgiler veren farklı kaynaklardan derlenen bilgileri aktaralım. “Biz Türkler bütün tarihimiz boyunca, hürriyet ve istikâle timsal olmuş bir milletiz. Ne mutlu Türküm diyene!” (Mustafa Kemal, Bkz. Meydan Larousse, Cild 19 s. 471) (1) İlk çağlardan beri Orta Asya’da ki ana yurdundan türlü yönlere çeşitli zamanlarda dalga dalga yayılarak göç eden, büyük devletler imparatorluklar kuran beş kıtaya yayılan alanlarda yerleşmiş bulunan Türk kavmidir. Bu “budun” dan (kavimden) olup Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan ulus ve bu ulustan olan aynı dili konuşan ve bu kavimden olmadığı halde Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan kimseler ve Türkiye Cumhuriyetini kuran halka Türk Milleti denir. Hiçbir vatandaşımızın etnik, din, dil, kültür, mezhep kimliği O’nun Türkiye Cumhuriyetinin birinci sınıf vatandaşı olmasına engel değildir. Çünkü söz konusu olan, birlik dirlik, beraberlik ve siyasal bir bağdır. Türkiye Cumhuriyetini kurmak ve yaşatmak için bir irade ortaya koyan halk Türk Milletidir. Türkiye Cumhuriyetine vatandaşlık bağı ile bağlı olan her vatandaş kendini bağlı saydığı dil, mezhep, ırk kavim, ne olursa olsun Türkiye’nin maddi ve manevi birinci sınıf vatandaşıdır. Türkiye’de etnik ayrımcılık yapmanın siyasi ve hukuki hiçbir dayanağı yoktur. Ünlü tarihçi Josephe Filavius şöyle demektedir. “Toroklar, Daranın ülkesinin bitiminden başlayan ve sonu bilinmeyen yerlere kadar geniş sahalarda yaşayan başlıca dokuz kola ayrılan büyük bir Millettir. Çin kıtası da Torokların hakimiyeti altındadır. Ahd-i Atik’in meşhur temsilcisi Mendelsuh “Torok” sözünün “Türk” olduğunu yazmaktadır. Kaşgarlı Mahmud’un Meşhur eseri “ Divan-ü Lügat-it Türk”de şu ifadeler yer almaktadır. “Türk, Tanrı yarlığayası Nuh Peygamberin oğlu Yafes’in Türk adlı torunu, Nuh oğlu Türk’ün oğullarına verdiği bir addır. (6) Kaşgarlı Mahmud’un “ Divan-ü Lügat-it Türk”te kaydettiği O’nunda Kaşgarlı Halefoğlu imam Şeyh Hüseyin’den O’nun Eş-Şeyh Ebu Bekr El Müfid-ül Cerverai’nin ahir zaman üzerine yazmış olduğu hitabından aldığı Hadis-İ Kudsi’yi ifade edelim. Yüce Tanrı! “Benim bir ordum vardır. O’na Türk adı verdim. O’nları doğuda yerleştirdim. Bir Ulusa kızarsam Türkleri O’nların üzerine musallat kılarım” der.(7) Kaşgarlı Mahmut, Türk adının Allah tarafından verildiğini ve bu kelimenin “Gençlik, olgunluk, kuvvet, kudret çağı anlamına geldiğini yazar. Ayrıca Kaşgarlı Mahmut İranlıların Afrasiyap adı ile andığı hükümdar Türklerin efsanevi atası Alp Er Tunga’dır der. A. Venbery Türk kelimesinin “Türe” fiilinden “k” eki ile türemiş olduğunu söyler. L. Bazın Varlecoğ, W.T. Homsen G. Yula Nemeth bu görüşe aynen katılır. Aynı zamanda kelimenin güç kuver kudret, gelişip olgunlaşma anlamını taşıdığını yazarak diğer dilcileri de destekler. Tarihte ilk defa Türk adı ile ortaya çıkan Göktürk Devleti ve Yazıtları Orhon Anıtlarında da Türk ismi yazılıdır. Hayat Ansiklopedisi, Cild 3, S.1380-1381. Türk kavmi Türk kültürü tarihin en erken en eski çağında orta Asya da ortaya çıkar. Buradan dünyadaki beş kıtaya yayılır. Asya’da Berrink Boğazı yolu ile Amerika’ya ulaşır. (Kızılderililer) Afrika, Okyanusya, Avrupa’da bulduğumuz Türk sözleri ve eski Türk atları bu göçler sebebiyle Türklerle gelmiştir.(8) Tanrı sözü bu güçlü belgemiz Türklüğün büyük bir varlığıdır. Bu kutsal söz Türklüğün ilk inanış ve ilk dil kaynağıdır. Bu kutsal inanış Türk’ün DNA’larına” (zerrelerine) kadar işlemiştir. Bu Allah’a inanış ve irade ile olumsuzlukları yok etmiştir. İnsanlığın söz tomurcuğudur. Orta Asya’daki Tanrı Dağı ismini yüzlerce yıl önce Türkler koymuştur. Türklük Orta Asya’da doğdu. Orada dinleri dilleri sanatı, sosyal yaşamı kültürü yarattı. Orada çoğalan Türklük arı oğulları gibi kovanından fışkırdı. Acun’un (Dünyanın) her yerine taştı ve dağıldı. O taşarken yarattığı adları, dinleri, kültürlerini de beraberinde getirdi. Anadolu’da bulduğumuz “Gora” Kıri, gırı, giri , Girit, Ankara, sığır, öküz, boğa, tan, dana, deniz adları Anadolu’ya ilk gelen Eti Türkleri ile gelmiştir. Türk kavmi tarihin ilk çağlarında Orta Asya’da ortaya çıkarak doğuda Büyük Okyanus Kadırgan dağlarından, Batı da Orta Tuna Havzasına Güneyde Hindistan, İran ve Mısır’dan, Kuzeyde Lena Irmağı ve Volga Irmağına katılan Kama Irmağı havzasına kadar uzanan geniş bölgeye yayılmıştır. Bugün bu bölgelerin asli ve hakim unsurudur. Brak-i Sefal, yüz geniş, badem gözlü, göz rengi çeşitlidir. Saç sakal bıyık renkleri açık kumraldan siyah renge kadar çeşitlilik gösterir. Çeşitli yönlere yapılan göçlere rağmen Türk boylarının büyük kısmı Orta Asya da kalmıştır. Türklerin Yeryüzüne Dağılışı: Türkler coğrafi bölgeler, Tarihi gelişim, lehçe ve şive özellikleri bakımından farklı bölgelere ayrılırlar. Kaşgarlı Mahmut 10. yy.’daki Türk kavimlerinden söz ederken Oğuz, Kıpçak, Uygur, Karluk, Kırgız, Yarma, Çiğil, Bulgar, Başkurt ve daha niceleri hakkında bilgiler verir. Bu boylardan en büyük olanı Oğuzlar ve Kıpçaklardır. 11.yy.’ın ikinci yarısından sonra Oğuzlar Sir-i Derya boylarından Ön Asya ve Anadoluya; Kıpçaklar ise İrtiş havzasından Hazar Denizi ile Karadenizin Kuzeyindeki ovalara kitleler halinde göçtüler. Bulgarların bir kolu da 6. yy. da bugünkü Bulgaristan’a göçlerle gelen Türklerdir. (sonradan 9.yy.da Ortadoks mezhebini kabul edip Hıristiyan oldular.) 1-Oğuz Boyu: Batı Türkleri adıyla bilinen büyük gruba girer. 2- Doğu Avrupa Türkleri diye bilinen Kıpçaklar Tuna’nın Denize döküldüğü coğrafyadan Karadenizin kuzeyindeki geniş bölgelerde büyük topluluk medyana getirmişlerdir. 3- Üçüncü gruba Çağatay, Özbek Türkleri kaynaşmasından meydana gelen Doğu Türkleri, veya Türkistan Türkleridir. Bu kitleyi orta Asya’da kalan diğer Türk boyları ile sonradan geriye Türkistan’a dönen Kıpçaklar gibi gruplar meydana getirdiler. 4- Grubu meydana getiren Türkler: Sibirya ve Altay Türkleridir. Batı Sibirya ve Altay bölgesindeki çeşitli boylar genellikle Kıpçak ve Kırgız Türkleridir. Sibirya’nın Doğusunda Kamçatka ve Sahalin Denizi’ne kadar uzanan bölgede oturan Yakut Türkleri, Türkçeden farklı bir dille konuşmakta asılları Saka Türklerinden gelmektedir. Yeryüzünde Türkler ve yaşadıkları ülkeler dünyanın üzerinde 20 milyon kilometre kare bir alana coğrafyaya yayılmıştır. 1- Batı Türkleri: Şu gruplardan meydana gelir: a-Türkiye Türkleri, b- Azerbaycan Türkleri, c- Türkmenistan Türkleri, ç -İran Türkleri, d-Irak ve Kerkük Türkleri, e-Suriye Türkleri, f- Kıbrıs ve Oniki ada Türkleri, g- Balkan Türkleri. 2-Doğu Avrupa Türkleri: Şu gruplardan meydana gelir: a- Kuzey Kafkasya ve Dağıstan Türkleri, b- İdil-Ural Türkleri, c- Kırım Türkleri, ç-Gagauz Türkleri, d-Karai Türkleri 3- Doğu Türkleri veya Türkistan Türkleri a- Özbekistan Türkleri, b- Karakalpak Türkleri, c-Kazaki,stan Türkleri, Kırgızistan Türkleri, d-Tacikistan Türkleri, e- Afganistan Türkleri, f- Doğu Türkistan Türkleri.(Çin’in Hakimiyeti ialtında yaşarlar, 42 500 000 nüfusu vardır.) 4- Altay, Sibirya Türkleri: bkz. Meydan Larousse, Cild 19 s. 472 Peçenekler Kıpçak Hanlığı daha nice Türk kavimleri vardır. Hunlar, Sakalar, Sienpiler, Topkaşlar, bu Türk devletleri hükümdarlarına ‘Yabgu’ diyorlardı. Avar Türkleri de Hunlar Hanı anlamına gelen “KAĞAN” veya “HAKAN” ünvanını kullanırlardı. Eti Türkleri, Sümer Türkleri, Akhun Türkleri, Göktürkler (tarihte ilk Türk adıyla ortaya çıkan Göktürk devleti oluştur. Orhun Abidelerinde de Türk adı yazılıdır.) Uygurlar, Karluklar Kırgızlar, Bismiller, Türkeşleri, Karahanlılar, Batı Hunlar, (Avrupa Hunları) Hazarlar, Kırım Hanlığı Altınordu Hanlığı, Macar Krallığı, (Attila soyundan Almışoğlu Arpad kurdu. Bizans kaynaklarında Macarlar’a Türk denir. 10. yy. sonunda Macarlar da Hristiyan oldular. Bugün Avrupada Macarlara Hungarın derler. İslamlıktan sonra Türk devletleri ve Türk Beylikleri, Tolunoğulları, Sucaoğulları (Azerbaycanda), Karahanlılar (ilk Müslüma Türk devleti), Gazneliler, Büyük Selçuklular, Delhiş Türk Sultanlığı (Kuzey Hindistanda) Tuğluk Devleti, Anadolu Selçukklu Devleti, Daniştment, Mengüç, Harpuıtoğulları, Kazakistan Devleti, Musul Atabek oğulları, Harzemşah Devleti, Eyyubi Devleti, Mısır Türk Memluk Sultanlığı, Ak ve Karakoyunlular Devleti, Altınordu Hanlığı, Tacikistan Devleti, Türkmenistan Devleti, Özbekistan Devleti, Tataristan, Anadolu Beylilkleri, karamaoğulları Beyliği, Osmanlı İmparatorluğu, Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Türk kavmi, 3. yy.dan 17. yüzyıla kadar Çinlilere (6000 km) Çin Seddi’ni yaptıran bir kuvvet ve kahramanlığa sahiptir. Türklere kefen biçenin ölümü korkunç olur. Türk’e son yoktur, TÜRKCÜLÜK sonsuzluktur… Derleyen : Av. Naci SÖZEN, Mayıs 2015/ANKARA KAYNAKLAR:, 1- Meydan Larousse CİLD 19, S.471 2--Yeni Meram Gazetesi, Rıdvan Bülbül,s.2, 01.11.2012 Konya 3-Şu Çılgın Türkler, Turgut Özakman, s.542-545 4- Meydan Larousse CİLD 19, S.472 5-Kur’an-ı Kerim, Fâtır Suresi.31, Çetminin sesi, Şükrü Karaca,s.12, Konya, 2002 6- Kaşgarlı Mahmud, Divan-ü Lügat-it Türk, cild 1, s.350 (Besim Atalay tercümesi.) 7-Kaşgarlı Mahmut, Divan-ü Lügat-it Türk, cild 1, s.351, bu hadisi kutsiyi enam suresinin 65. Ayetinde doğrulamaktadır.( Çetminin sesi, sayı 24, 2002) sayfa 12, Şükrü Karaca, rampalı Çarşı no:186, Konya 8- Meydan Larousse CİLD 19, S.471-518 9- Konyada Eti Tapınakları , Gargara ikizinin Eti Tapınağı, s. 58-74Gaffal Totalsalgır, Haşim Basımevi KONYA. 10-Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti kitabı, cild 1 s.136 11- Türklerin Kültürel Kozmik Kökenleri,Burhan Yılmaz, Kilim Matrbası, s.9-190, İstanbul ( Pasifik Denizinde200 bin sene mevcudiyetten sonra batmış olan “mu” kıtasından yüksek kültür ve medeniyetlerin, dil ve dinlerin yayıldığı anlaşılıyor.s.19 a.g.e. )

Bu haber 743 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

ANKET

Ermenek ve Anamur İl Olursa, Kazancı Nereye BağlansınTüm Anketler

NARDUGAN BAYRAMI (YENİDEN DOĞUŞ BAYRAMI) KUTLUI OLSUN..21 Aralık 2018

© 1999 - 2018 Sitedeki isimler, içerik ve fotoğraflar izinsiz kullanılmaz. Haber ve yorumlar sahiplerine ait olup, sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi