Kazancı Beldesi
ANASAYFA HABER ARA FOTO GALERİ VİDEOLAR SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM FORUM

HABER ARA


Gelişmiş Arama

EN ÇOK OKUNANLAR

Halk Rehberi

Kazancı Haber

29 Ekim 2010, 20:21

Kazancı Haber

Halk Rehberi

 

DOĞUM

a) Bildirim Zorunluluğu ve Süresi:
Her doğum olayının, olayın olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur.

b) Bildirim Yükümlülüğü:
Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle bildirim yapamayacak durumda olması veya orda bulunmaması hallerinde, çocuğun veli veya vasisi bildirmekle yükümlüdür. Resmi vekiller de açıkça yetkili olmak kaydıyla müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

c) Bildirim Şekli:
Doğum olayı sözlü olarak bildirilir. Bildirim, çocuğun baba veya annesinin nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge veya raporlar ile yapılır.

d) Çocuğun adı:
Çocuğun adım ana ve babası koyar. Ancak, milli kültürümüze, ahlak kurallarına, örf ve adetlerimize uygun düşmeyen veya yasaya aykırı ya da kamuoyunu inciten adlar konulamaz.

 

ÖLÜM

a) Bildirim Zorunluluğu ve Bildirilecek Nüfus Müdürlüğü:
Ölüm olaylarının, ölümün meydana geldiği, ölüm yeri bilinmezse cesedin bulunduğu taşıt araçları içindeki ölümlerde ise ölünün taşıttan çıkarıldığı yer nüfus idaresine bildirilmesi zorunludur. Ölüm olayı Hastanede meydana gelmişse ölüm tutanakları burada yetkili kişilerce tanzim edilerek o yer nüfus idaresine, nüfus idaresi de kayıtlı olduğu nüfus idaresine göndermekle yükümlüdür. Ölüm olayı evde (şehirde) meydana gelmişse en yakın Sağlık Ocağı Tabipliğince ölüm tutanakları tanzim edilerek nüfus idaresine bildirilir. Ölüm olayı Köy de meydana gelmişse, Köy Muhtarı tutanakları tanzim ederek nüfus idaresine bildirmekle zorunludur.

b) Ölümün Nüfus İdarelerine Bildirilmesinde Süre ve Usul:
Ölüm olaylarının bildirilmesi, yetkili makam ve görevlilerce örneğine uygun olarak düzenlenmiş ölüm tutanaklarının, ölüm veya ölüm haberinin alındığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde ilgili nüfus idaresine verilmesi veya gönderilmesi suretiyle yapılır. Ölüm tutanaklarına ölenin nüfus cüzdanı da eklenir.

CENAZE ve DEFİN İŞLEMLERİ İÇİN GEREKEN BELGE ve İŞLEMLER LİSTESİ

Belediye doktoru tarafından Ölüm Raporu verildi ise, ölen vatandaşın Nüfus Cüzdanı

Adli ölüm vakalarında, savcılık ve adli tabipten gelen defin ruhsatı (Ölüm Raporu)

Vatandaş tedavi aşamasında öldü ise, hastane belgeleri ve defin ruhsatı gerekmektedir.

 

NÜFUS VE AİLE CÜZDANI

a) Nüfus Cüzdanı Alma Yükümlülüğü:
Nüfus aile kütüklerine kayıt edilen her Türk Vatandaşına bir nüfus cüzdanı verilir. Nüfus cüzdanı yenileme ve kayıptan almak için, ikamet ettiği yer muhtarlığınca düzenlenen fotoğraflı Nüfus Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme Belgesi ve 1 adet  fotoğraf ile birlikte nüfus idaresine baş vurulur.Nüfus cüzdanı kayıp ve değiştirme belgesine yapıştırılan fotoğraf ile Nüfus Müdürlüğüne ibraz edilen fotoğrafın aynı olması ve nüfus cüzdanı alma anındaki halini yansıtan en son altı ay içerisinde çekilmiş olması, ayrıca erkeklerin baş açık tam cepheden, kadınların ise alın ve çeneleri açık olmak üzere baş örtülü fotoğrafı kabul edilir. Nüfus cüzdanları imza karşılığında, reşit olanların kendilerine, küçüklerin ise ana, baba, veli veya vasilerine verilir.
 

AİLE CÜZDANLARI
Aile Cüzdanı Alma Yükümlülüğü:
Evlenen her çifte evlenmenin yapıldığı sırada Evlendirme Memurluğu tarafından yada önceden evlenenler ile aile cüzdanını kayıp eden veya yenilemek isteyenlere Nüfus Müdürlüğü tarafından bir aile cüzdanı verilir.Aile Cüzdanı kayıp edenler veya değiştirmek isteyenler kendisi ve eşinin fotoğrafının yapıştırıldığı Aile Cüzdanı Kayıp ve Değiştirme belgesini ikamet ettiği yer muhtarlığına tanzim ettirerek, kendisi ve eşine ait ikişer adet fotoğraf ile birlikte Nüfus Müdürlüğüne müracaat ederek aile cüzdanı alabilirler.Evlenen kişiler kendileri ve çocuklarının kişisel ve medeni hallerinde meydana gelen değişiklikleri, yeni doğumları ve ölümleri bu cüzdanlara işletmekle yükümlüdürler.

 

 

EVLENME

Bildirim yükümlülüğü ve süresi:

Evlenmeye karar veren kişiler bulundukları yer itibari ile (Köy Muhtarlıklarına veya Belediye Başkanlığı Evlendirme Memurluğuna) birlikte müracaat ederek evlilik işlemlerini başlatırlar.
Müracaatta İstenilen Belgeler:
1- Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin nüfus cüzdanlarının aslı.
2- 6 şar adet fotoğraf.
3- Evlenmek isteyen kadın ve erkeğin sağlık raporları.
4- Nüfus Müdürlüğünden çıkartılacak nüfus kayıt örnekleri.
Evlendirme Memurları akit tarihinden itibaren bir ay içerisinde evlenme evraklarını o yer nüfus idaresine bildirmekle yükümlüdür. Ülkemizde, evlilik işlemleri Türk Medeni Kanunu ve Evlendirme Yönetmeliği ile düzenlenmiştir.

I. EN ERKEN NE ZAMAN EVLENİLEBİLİR?
     Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez.  18 yaşını doldurmamış, 17 yaşını doldurmuş küçükler yasal temsilcinin izniyle evlenebilirler.  Ancak, hakim olağanüstü durumlarda 16 yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir. Eğer mümkünse karar öncesi anne ve/veya baba ya da vasiyi dinler.
 II. KİMLER, HANGİ DURUMLARDA EVLENEMEZ?
      Ayırt etme gücüne sahip olamayanlar evlenemez (Ancak kısıtlılar yasal temsilcinin izniyle evlenebilir). Hısımlık bağı olanlar evlenemez. Önceki evliliğin sona erdiğini ispat edemeyenler; gaiplik durumunda, evliliğin feshine dair mahkeme kararı almayanlar evlenemez. Evlilik sona ermişse, kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün geçmedikçe evlenemez. (Ancak doğurduğunda bu süre biter. Kadının önceki evliliğinden gebe olmadığının anlaşılması veya evliliği sona eren eşlerin yeniden birbiriyle evlenmek istemeleri halinde mahkeme bu süreyi kaldırır)Akıl hastaları, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla anlaşılmadıkça evlenemezler. Evlenmeye engel hastalığının bulunmadığını, resmi sağlık raporu ile belgelendirmeyenler evlenemezler.
 III. EVLENMEK İÇİN NEREYE, NASIL VE HANGİ BELGELERLE BAŞVURULUR?
        Birbiriyle evlenecek erkek ve kadın, içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte yazılı veya sözlü olarak başvururlar. Başvuru, kadın ve erkek veya onların vekillerince örneğine uygun olarak düzenlenmiş ve imza edilmiş olan "Evlenme Beyannamesi" ile yapılır. Başvuru sırasında her iki tarafın birlikte olması halinde imzaların onaylanması, başvuruyu kabul eden memur tarafından yapılır. Sözlü başvuru durumunda, sözlü başvuru evlendirme memuru huzurunda evlenme beyannamesine geçirilerek taraflarca imzalanır; evlendirme memurları tarafından imzalar onaylanır. Başvuru sırasında taraflardan birinin bulunmaması ve evlenme beyannamesini imza etmiş olması halinde bu beyannamedeki imzanın köy veya mahalle muhtarları, noterler, evlenecekler işçi veya memur ise, dairesi amirlerince onaylanmış olması şarttır. Evlenecek kişi, düzenlenecek özel vekaletname ile de evlenme işlemlerini yürütebilir.
 IV. EVLENEBİLMEK İÇİN SAĞLANMASI GEREKLİ BELGELER NELERDİR?
 Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı ve Örneği  :

Fotoğraflı nüfus cüzdanı gösterilmesi şarttır. Nüfus Müdürlüğünden alınan nüfus kaydı örneği evlendirme memurluğuna verilir.
 Evlenme Beyannamesi  :

Evrak belediye evlendirme biriminden alınır. Dört örnek olarak düzenlenir. Bu formda silinti ve karalama yapılmaması gerekmektedir. Evlenmeyle ilgili mahkeme kararı varsa bunlar beyannameye eklenir.
 Dörder Adet Vesikalık Fotoğraf  :

Verilecek dörder adet fotoğrafın inkılap kanunlarına uygun kıyafet içerisinde baş açık, cepheden ve başın yüz ile alın kısımlarını tamamen gösterir şekilde çektirilmiş olması gerekir. Kadınların, yüz ve alın kısımları açık olmak kaydıyla başörtü ile çekilmiş fotoğrafları kabul edilebilir.
 Evlenmeye Engel Hastalığının Bulunmadığını Gösteren Sağlık Raporu :

Evlendirme memurluğu başvuru üzerine, bir form doldurarak, evlenecekleri, evlenmeye engel hastalığının bulunmadığının belirlenmesi için resmi sağlık kuruluşlarına gönderir. Hükümet tabibi tarafından verilmiş sağlık raporları ve ayrıca hükümet tabibinin gerek duyması durumunda, evlenecek kişilerde akıl hastalığı olup olmadığını, varsa evlenmesinde tıbbi sakınca olup olmadığını gösteren "resmi sağlık kurulu raporu" alınarak evlendirme memurluğuna verilmelidir.
 Evlenme Ehliyet Belgesi :

Evlendirme memuru başvuranların medeni hallerinde kuşkuya kapılırsa ilgililerin kayıtlı bulunduğu yer nüfus idaresinden "evlenme ehliyet belgesi" isteyebilir.
 Rıza Belgesi  :

16 yaşını doldurmuş erkek ve kadınlar ancak hakim kararıyla ; 17 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını doldurmamış erkek ve kadınlar yasal temsilcilerinin izni ile evlenebilir.
Yasal temsilcilerinin izni gereken bu durumda;    
         a.) Evlenme Beyannamesinin arkasındaki "rıza belgesi" doldurulmalıdır. Ana ve babanın veya vasinin imzasının bulunduğu bölüm ya yetkili merciler tarafından onaylanmış olacaktır ya da rıza belgeleri ana ve baba veya vasi tarafından bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanacaktır ki bu takdirde imza onaylaması evlendirme memurunca yapılır.
        b.) Ana ve babadan birinin ölmüş olması durumunda sağ olan veya boşanma halinde velayet verilmiş olan tarafın imzası yeterlidir.            
        c.) Rıza belgesi vasi tarafından imza edildiği takdirde vasi tayinine dair mahkeme kararı istenir ve dosyaya eklenir.            
 V. BİR KADIN EVLENDİKTEN SONRA DA KENDİ SOYADINI KULLANMAK İSTİYORSA NE YAPMALIDIR?
 (Bu hakkın dayanağı Türk Medeni Kanunun 187. maddesidir), belediye evlendirme memurluğuna, yazılı olarak başvurulması gerekir. Böylece, kadın, kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir.
 VI. EVLENMENİN OTURULAN YERDEN BAŞKA YERDE YAPILMASININ KOŞULLARI NELERDİR?
Dosyanın incelenmesi sonucunda evlenmeye engel bir hali bulunmadığı ve belgelerinin tam olduğu anlaşılan çiftlere, istekleri durumunda, evlenme beyannamesinin izin belgesi onaylanarak verilir.Bu belgeyi alan çiftler yurt içinde veya dışında evlendirmeye yetkili makam huzurunda, ayrıca bir dosya düzenlenmesine gerek kalmadan evlenebilirler.Evlendirme izin belgesi düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay geçerlidir. 
VII. EVLİLİK SONRASI NE TÜR BİR BELGE VERİLMEKTEDİR?
Evlenme töreni biter bitmez evlendirme memuru eşlere bir aile cüzdanı verir.
 VIII. EĞER İSTENİRSE DİNİ TÖREN NE ZAMAN YAPILABİLİR?
Aile cüzdanı gösterilmeden evlenmenin dini töreni yapılamaz. Aksi davranış Türk Ceza yasasında suç sayılmıştır.

 

YEŞİL KART

Ödeme Gücü Olmayan Vatandaşların Tedavi Giderlerinin Devlet Tarafından Karşılanması ve Yeşil Kart Uygulaması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre kimlerin Yeşil Kart talebinde bulunacakları aşağıya çıkartılmıştır.
   1- Hiçbir sosyal güvenlik kurumunun güvencesi altında bulunmayan ve bu Kanunun öngördüğü usul ve esaslar çerçevesinde aylık geliri veya aile içindeki gelir payı 1475 sayılı İş Kanununa göre belirlenen asgari ücretin vergi ve sosyal sigorta primi dışındaki miktarının 1/3' ünden az olan vatandaşlar,
   2- Özel kanunlarla sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanması öngörülen vatandaşlar, (Örneğin 2022 sayılı Kanundan yararlananlar)
Başvurular ikametgahları merkez ilçede ise Valiliğin, diğer ilçelerde ise Kaymakamlıkların belirlemiş olduğu Yeşil Kart bürolarına yapılır.
Aynı hane halkından Yeşil Kart talep edenlerin aynı form ile başvuruda bulunmaları asıldır.
Aynı hanede yaşayanlardan biri veya bir kaçı Yeşil Kart talep etmemiş olsa bile, hane halkının tamamı formda gösterilir.Başvuru, velayet veya vesayet altında bulunan kimseleri de kapsıyorsa, bu kişiler adına kanuni temsilci olarak başvuruda bulunulduğu bildirilir.
Aynı form ile yapılan Yeşil Kart talepleri, hane halkından hane halkı reisi dışında kalan reşit kimseleri de kapsıyor ise, formun beyan, talep ve taahhüdü gösteren bölümü, isimleri ayrı ayrı gösterilerek bunlar tarafından da imzalanır.
Yeşil Kartın kayıp veya zayi edilmesi halinde yahut sevk zincirinin değişmesini gerektiren hallerde Yeşil Kart ve Yeşil Kart Sağlık Cüzdanı, ilgililerin talebi üzerine, Yeşil Kart Uygulaması Kayıt Defteri ve Yeşil Kart Bilgi ve İşlem Dosyası'ndaki bilgiler esas alınarak, tekrar verilir. Verilen sağlık hizmetleri sebebiyle sayfalarının tükenmesi halinde, Yeşil Kartın ibrazı ve Cüzdan'ın geri verilmesi şartı ile, yeniden verilmiş olduğu Cüzdan'ın fotoğraflı sayfasına işlenerek ve ilgilinin Yeşil Kart Numarası aynen korunarak, yeni Cüzdan tanzim edilir.

 

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI

İnsan Haklarının korunmasını sağlamak, ihlal iddiaları hakkında gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve bunların sonuçlarını yetkili mercilere bildirmek, insan hakları ile ilgili olarak toplumu bilgilendirmek, uygulayıcıları ve kamu görevlilerini eğitmek, bu konuda görevlendirilen Devlet Bakanının verdiği görevleri yerine getirmek amacıyla Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde İlçe İnsan Hakları Kurulu oluşturulmuştur.
 
Bu konuda yapılacak başvuru form örneği aşağıdadır.

 

İNSAN HAKLARI DANIŞMA MASASI BAŞVURU DÜZENLEME FORMU
I- Başvuru sahibine ilişkin bilgiler :
Adı ve Soyadı                
Cinsiyeti                                          
Uyruğu                                             
Mesleği                                             
Doğum yeri ve tarihi                       
Adresi ve telefon numarası           
 
 II- Başvurunun kim tarafından yapıldığı :
a) Mağdurun kendisi
b) Mağdurun/Mağdurların yasal temsilcisi ya da avukatı
c) Akrabası
d) Diğer (Yakını,görgü tanığı vs.)
 
 III- Başvurunun türü :
a) Dilekçe         b) Telefon         c) E-Mail           d) Sözlü
 
  IV- Başvuruya ilişkin bilgiler :
a) Konu                                      
b) Yer ve Tarih                          
c) İlgili kişi veya kurum           
d) Başvurunun özeti                 
 
 Formu hazırlayan masa görevlisinin
Adı, Soyadı, Tarih ve İmza :

 

3091 SAYILI KANUN UYGULAMASI

Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkındaki 3091 Sayılı Kanunun Uygulama Şekli ve Esaslarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre aşağıdaki olay ve durumlar 3091 sayılı Kanunun uygulanmasında taşınmaz mala tecavüz veya müdahale sayılır:
a) Bahçe, tarla ve arsa gibi arazi üzerinden devamlı olarak gelip geçmek suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak,
b) Ekim ve dikimde bulunmak,
c) Bir hak iddia ederek tarla veya bahçedeki mahsulü biçmek, toplamak,
d) Başkasının taşınmaz malına taş, toprak, ağaç, gübre ve benzeri şeyleri bırakmak suretiyle zilyedin taşınmazdan istifade etmesine engel olmak,
e) Sulama veya içme sularından, su kuyularından, sarnıçlardan, su yollarından, su borularından ve arklarından yararlanmayı engellemek,
f) Başkasının arazisi üzerinde su geçirmek üzere ark açmak,
g) Temel açmak, hendek kazmak, bina yapmak,
h) Yukarıda sayılanlara benzer diğer davranışlarda bulunmak.
    Müşterek veya İştirak Halinde Mülkiyetten Doğan Zilyetlik:
    Bir taşınmaz mal üzerinde birden fazla kişilerin bir arada zilyet oldukları müşterek veya iştirak halinde mülkiyet hallerinde, yani anlaşmazlığa düşenlerin taşınmazda hissedar olmaları halinde, o taşınmazı fiilen tasarruf edenin zilyetliğinin hem diğer hissedarlara, hem de üçüncü şahıslara karşı korunması esastır. Bu gibi durumlarda (müşterek hissedarlıktan) söz edilerek 3091 sayılı Kanunun olaya uygulanmaması yoluna gidilemez.Taşınmazın miras yoluyla birden çok mirasçıya kalması halinde de bu Kanuna göre tecavüz veya müdahalenin önlenmesi ile ilgili başvurular kabul edilir ve eylemli olarak zilyetliklerini sürdürenlerin zilyetlikleri hem diğer mirasçılara hem de üçüncü şahıslara karşı korunur.
Ortaklık ve Kira Sözleşmesi  : Taşınmaz mal üzerindeki anlaşmazlığın ortaklıktan veya kira sözleşmesinden kaynaklanmış olması idarenin taşınmaza eylemli olarak kimin veya kimlerin zilyet olduklarını araştırarak karar vermesine engel değildir. Ortaklığın veya kira sözleşmesinin sona erip ermediği, bulunduğu aşamada geçerliliği olup olmadığı adli yargının çözümleyeceği üstün hak iddiası niteliğindedir.  

Damlı Yapı ve Fuzuli İşgal : Konut, dükkan, depo, ahır gibi damlı yapılarda bu Kanunun uygulanabilmesi, taşınmazın fuzulen işgal edilmiş olmasına bağlıdır.
Fuzuli işgal  : Bir taşınmazı, sahibinin izin ve rızası olmayarak işgal etme, başka bir deyişle; bir taşınmazın maliki veya onun yerine bu konuda işlem yapmaya yetkili vekil veya mümessil gibi kimselerle hukuki bir bağlantı kurmadan rıza dışı, henüz boşaltılmamış veya herhangi bir suretle boşalan damlı bir yapıya, eylemli bir durum yaratarak kendiliğinden girme durumudur.
Başvuru : Taşınmaz mala yapılan tecavüz veya müdahalenin önlenmesi için yetkili makamlara başvurmaya o taşınmaz malın zilyedi yetkilidir. Zilyet birden fazla ise içlerinden birinin başvurması yeterlidir.
Kamu idareleri, kamu kurumları ve kamu kuruluşları ile tüzel kişilerin başvuruları, taşınmaz malın ait olduğu idare, kurum, kuruluş veya tüzel kişinin yetkilisi tarafından yapılır.Köye ait taşınmaz mallara yapılan tecavüz veya müdahalelerde, köy halkından herhangi biri de yetkili makama başvuruda bulunabilir.Başvurular bir dilekçe ile merkez ilçelerde Valiliklere, ilçelerde Kaymakamlıklara bizzat veya kanuni temsilcileri tarafından yapılır.Kan hısımları ile sihri hısımlar tarafından zilyet adına yapılan başvurular işleme konulmaz.Posta ile yapılan başvurular üzerine, başvurunun kanuni süresi içinde bizzat veya kanuni temsilcisi tarafından yapılması gerektiği başvuru sahibine yazılı olarak duyurulur.
Başvuruda Bulunma Süresi  : Yetkililerin tecavüz veya müdahalenin yapıldığını öğrendikleri tarihten itibaren 60 gün içinde idari makama başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, tecavüz veya müdahalenin oluşundan itibaren bir yıl geçtikten sonra bu makamlara başvuruda bulunulamaz.Posta ile yapılan başvurular, başvuru için Kanunun öngördüğü süreleri durdurmaz.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerle menfaati umuma ait olan taşınmaz mallara bu Kanunun yürürlüğe girdiği 15/12/1984 tarihinden sonra yapılan tecavüz veya müdahalelerde başvuru için süre aranmaz.
Ücretler (Örnek olarak verilmiştir)

 

MUHTAÇ ASKER AİLELERİNE YARDIM


GEREKLİ İŞLEMLER

Son iki yıl içinde nerede oturuyorsa bu belge o belediye sınırları içinde alınabilir.

Dilekçe
Muhtarlıktan İkametgah Tespit Formu
Başka Belediyelerden Yardım Alıp Almadığı Konusunda Formun Belediyelerden yardım almadığına dair onay alınması
Başka Belediyelerden emlak vergisi ödemediğine dair formun onaylanması
Asker Ailesi Olarak Asker Eşi Başvuruyorsa;
Evlenme cüzdanı fotokopisi
Çocukları varsa çocuklarının nüfus cüzdanının gösterilmesi ya da fotokopisi
Kendisinin nüfus cüzdanı fotokopisi
Asker Ailesi Olarak Askerin Anne-Babası Başvuruyorsa;
SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’dan Maaş almadığına dair sağlık raporu
Babanın çalışmadığına dair sağlık raporu

 

MİLLİ EĞİTİM BAŞVURULARI

Yaygın Eğitim; Örgün eğitim sistemine hiç girmemiş ya da herhangi bir kademesinde bulunan veya bu kademelerden çıkmış bireylere, gerekli bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak için örgün eğitimin yanında veya dışında, onların; ilgi, istek ve yetenekleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerini sağlayıcı nitelikte, çeşitli süre ve düzeylerde yaşam boyu yapılan eğitim, öğretim, üretim, rehberlik ve uygulama etkinlikleri çerçevesinde açılan kurslar aşağıya çıkarılmış olup, istek ve talepler doğrultusunda bu kursların çeşitleri ve sayıları çoğaltılmaya çalışılmaktadır.

Halk Eğitimi Merkezlerindeki kurslar; mesleki, teknik ve sosyal-kültürel amaçlı olmak üzere iki ana bölümde açılır. Düzenlenecek kurslarda tür sınırlaması yoktur. İhtiyaç duyulan her alanda kurslar düzenlenir.

Kurslar Nerelerde Açılır

1- Halk Eğitimi Merkezlerinin kendi bina ve tesislerinde.

2- Mahalle ve köylerde temin edilen kurs yerlerinde.

3- Eğitim Odalarında.

4- Ceza ve Islah Evlerinde.

5- Rehabilitasyon gerektiren hastanelerde.

6- Kamu ve Özel Kuruluşlara ait binalarda.

7- Örgün Eğitim kurumlarına ait binalarda.

8- Gönüllü Kuruluşlarca sağlanan yerlerde.

9- İhtiyaç duyulan uygun diğer yerlerde.

10- Bakanlıklar arası düzenlenen protokoller çerçevesinde diğer kurumlarda.

Kurslarda Başarı Değerlendirmesi

a- Öğretim süresince yapılacak uygulama, deney, yazılı ve sözlü yoklamaların sonucuna.

b- Yapılacak ev ödevlerin sonucuna.

c- Öğretim süresi bitiminde yapılacak sınav sonucuna göre kursiyerin başarısı belirlenir.Kurs da başarılı olanlara kurs bitirme belgesi, başarısız olanlara kursa devam belgesi verilir.

Kurs Dışı Etkinlikler

Halk Eğitim Merkezlerinde kurs faaliyetlerinin dışında Sosyal ve Kültürel yarışma,toplantı,konferans,sempozyum,sergi,seminer,gezi,kutlama ve benzeri etkinlikler de düzenlenir. Sosyal ve Kültürel uygulamalar ile eğitsel kollara katılacaklarda kursiyer olma şartı aranmaz.

 

SOSYAL VE KÜLTÜREL KURSLAR

 

Okuma yazma, Üniversiteye hazırlık, halkoyunları, yabancı dil (İngilizce) vb. kurslar düzenlenmektedir.

Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün açacağı kurslara devam edeceklerde aranacak şartlar

1- T.C. Vatandaşı olmak.

2- Etkinliklerden yararlanmak için yaş sınırı yoktur.

3- Belirli yaş ve eğitim seviyesi programın özelliğine göre gerektiğinde aranır. Bu durum Halk Eğitimi Merkezlerince Kurs duyurularında belirtilir.

Kurslara Kayıt için Kursiyerlerden İstenen Belgeler

1- Nüfus Cüzdanı.

2- Öğrenim Belgesi.

3- İkametgah Belgesi.

4- 2 Adet Fotoğraf.

Kurslara kayıt için bireysel olarak başvuru yapılabileceği gibi, bağlı bulundukları köy ve mahalle muhtarıyla, Bakanlığımıza bağlı Okul ve Kurum Müdürlüklerine de başvuruda bulunabilirler. Köy ve mahalle muhtarlıklarına yapılan başvurular var ise muhtarlar bu başvuruları Halk Eğitimi Merkezlerine bir liste ile bildirirler.

Kurslara Kayıt Dönemi

Kurslara kayıt olmak için yılın on iki ayında Halk Eğitimi Merkezlerine başvuruda bulunulabilir. Özelliklerinden dolayı bazı kurslar için bazı dönemlerde kayıt açılabilir. Bu durumda İletişim Araçları yolu ile duyurulur.

Kurslar Nasıl Açılır

Kurslar okuma-yazma ve unutulmaya yüz tutmuş el sanatları alanlarında açılacaklar hariç olmak üzere genel olarak 15 kişilik katılımın tamamlanmasıyla düzenlenir. Üretime yönelik gelir getirici istihdam kolaylığı sağlayıcı ve çevre için özellik arz eden kurslarda kursiyer sayısı Genel Müdürlüğün görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenebilir.

 

2022 SAYILI KANUN (YAŞLI ve SAKATLIK MAAŞI)  
 
65 YAŞINI DOLDURMUŞ MUHTAÇ,GÜÇSÜZ VE KİMSESİZ TÜRK VATANDAŞLARINA AYLIK BAĞLANMASI HAKKINDA KANUN
 
1- Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği
2- Muhtaçlık Belgesi
3- (3) adet belgelik fotoğraf
4- Tapu Sicil Müdürlüğü, Belediye Başkanlığı, Defterdarlık Vergi Dairesi Müdürlüğü, İcra Müdürlüğü ve Bağ-Kur Müdürlüğü’ne soruşturma yazıları
5- 18 yaşını doldurmuş malûl vatandaşlar için Devlet Hastanesinden alınacak Sağlık Kurulu Raporu
 
    Bu belgelerle birlikte İlçe Malmüdürlüğüne başvuru yapılması, İdare Kurulu tarafından Muhtaçlık kararı alınmasına müteakiben Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce 3 ayda bir olmak üzere maaş bağlanır.

 

 

 

Bu haber 1587 defa okunmuştur.

Delicious  Facebook  FriendFeed  Twitter  Google  StubmleUpon  Digg  Netvibes  Reddit

ANKET

Ermenek ve Anamur İl Olursa, Kazancı Nereye BağlansınTüm Anketler

NARDUGAN BAYRAMI (YENİDEN DOĞUŞ BAYRAMI) KUTLUI OLSUN..21 Aralık 2018

© 1999 - 2018 Sitedeki isimler, içerik ve fotoğraflar izinsiz kullanılmaz. Haber ve yorumlar sahiplerine ait olup, sitemiz herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

Altyapı: MyDesign Haber Sistemi